Podstawowe informacje

W ramach projektu współfinanasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Klub Seniora w Pszczynie" gmina Pszczyna otrzymała dofinansowanie na jego realizację.

Całkowity koszt realizacji projektu to: 548.400 zł, termin realizacji to: 01.01.2021-31.12.2022, teren realizacji: Gmina Pszczyna.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usłu społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bierne zawodowe, w wieku powyżej 60 roku życia.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X