Informacje ogólne


Od października 2018 roku prowadzony jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie wolontariat, w ramach projektu socjalnego ,, Wolontariat lokalny - pomoc i wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Projekt ten jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę osób starszych i niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Głównym celem wolontariatu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, izolacji i samotności osób starszych poprzez zaangażowanie ludzi dobrej woli do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy na ich rzecz. Wolontariat może być odpowiedzią na potrzeby podopiecznych – obecności drugiego człowieka, wsparcia w drobnych czynnościach dnia codziennego. Może być sposobem na życie dla osób poszukujących dla siebie miejsca i nowych zadań, które chcą czuć się potrzebne.

Projekt adresowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Pszczyna. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które pisemnie potwierdzą chęć uczestnictwa. Udział w wolontariacie jest bezpłatny zarówno dla uczestników jak i wolontariuszy. Wolontariat jest prowadzony przez pracowników socjalnych OPS w Pszczynie, wolontariuszy oraz specjalistów zaangażowanych na zasadzie dzielenia się doświadczeniami.

Kim jest wolontariusz?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

Kto może być wolontariuszem?

•    Osoba pełnoletnia może podjąć się wykonywania świadczeń jako wolontariusz samodzielnie podejmując taką decyzję.
•    W przypadku osób niepełnoletnich do rozpoczęcia działalności wolontariackiej wymagana jest zgoda rodziców (tzw. przedstawiciela ustawowego).
•    Wolontariuszami mogą być także osoby bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku).


Kilka powodów dla których warto zostać wolontariuszem w OPS

•    Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego.
•    Zdobędziesz doświadczenie zawodowe, które wzbogaci twoje CV.
•    Jeśli do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny w której będziesz pracować.
•    Wolontariat może być sposobem na odkrycie takich cech jak: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, altruizm, empatia itp.

Wolontariuszom zapewniamy:

•    UBEZPIECZENIE NW - pracując jako wolontariusz jesteś ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
•    POROZUMIENIE - jeśli będziesz pracował dłużej niż 30 dni, zostanie z Tobą podpisane porozumienie
•    ZAŚWIADCZENIE - na koniec Twojej Pracy jako wolontariusz możesz otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu pracy wolontarystycznej.
•    SZKOLENIA - w zależności od potrzeb organizujemy różnego rodzaju szkolenia, spotkania ze specjalistami.

Więcej informacji na temat działalności Wolontariatu udziela specjalistka pracy socjalnej Bogusława Rizzardi Tempini

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X